Услуги

Услуги кои ги нудиме

Нотаријатот е самостојна, независна јавна служба во која се вршат работи од видот на јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државните органи, правните лица и други заинтересирани институции. Нотарот нотарските работи ги врши слободно, независно, самостојно, стручно и непристрасно врз основа на Уставот, закон, ратификувани меѓународни договори и други прописи и општи акти засновани врз закон.


 • picture

  Нотарски акти за правните работи

  Нотарски акт е задолжителен за: - договори за уредување на имотните односи меѓу брачните другари и меѓу лицата кои живеат во вонбрачна заедница; - договори за подарок без предавање на предметот во владеење на даропримачот; - секој акт за основање, организирање, престанок, статусни и промени на правни лица кои вршат стопанска дејност, институции, фондации и други органи, освен трговските друштва; - сите правни работи кои лично ги преземаат глуви лица кои не знаат да читаат или неми лица кои не знаат да пишуваат и чија вредност надминува 5.000 евра во денарска противвредност - договори за располагање со имот на малолетни лица и лица на кои им е одземена или ограничена деловната способност.

 • picture

  Потврдување на приватни исправи (солемнизација)

  Ако не е во прашање правна работа за која според Законот на нотаријат или друг закон е задолжително постоење на нотарски акт, странките можат исправата за правната работа да ја потврдат кај нотарот.

 • picture

  Заверка на преводи

  Нотарот кој е и судски преведувач ќе ја завери точноста на преводот кој сам го извршил. Нотарот кој не е судски преведувач ќе го провери својството на судскиот преведувач кој го извршил преводот и ќе го завери преводот.

 • picture

  Задолжница

  Потврдена приватна исправа со која должникот дава согласност побарувањето на доверителот назначено на задолжницата присилно да се наплати од сите расположливи сретстава на должникот кај носителотна платниот промет.

 • picture

  Заверка на потписи (легализација)

  Нотарот мора да потврди дека странката во негово присуство своерачно ја потпишала исправата, или ставила свој ракознак, или го признала потписот, односно ракознакот на писменото како свој. При заверка на потписот нотарот е должен да ја запознае странката дека се потврдува само потписот, но не и содржината на исправата.

 • picture

  Составување на нотарски акт за изјавите на последна волја (тестамент)

  Тестаментот во форма на нотарски акт се составува според одредбите што важат за составување на судски тестамент.

 • picture

  Решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа

  Предлог за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа се поднесува за пристигнато парично побарување кое се докажува со веродостојна исправа приложена кон предлогот во оригинал или во заверен препис кај нотар.
  Веродостојна исправа, во смисла на овој закон, е фактура, меница и чек со протест и со повратна сметка, кога е тоа потребно за засновање на побарување, јавна исправа, извод од заверени деловни книги, според закон заверена приватна исправа и исправи кои според посебни прописи имаат значење на јавна исправа. Какао фактура се смета и пресметката на камата.

 • picture

  Заверка на преписи

  Нотарот потврдува дека преписот на исправата е идентичен со изворната исправа.

 • picture

  Заверка на исправи од трговски и деловни книги

  При заверка на изводи од трговски и деловни книги нотарот ќе го спореди изводот со соодветните ставки во изворната книга и на изводот ќе напише клаузула на заверката со забелешка дека изводот целосно е идентичен со соодветната ставка во изворната книга.

 • picture

  Соопштување на изјави

  Нотарот по барање на странката издава потврда за дадена опомена, отказ, понуда и за други изјави, кои една странка и ги дава на друга, за да се постигне со тоа некое правно дејствие.

 • picture

  Примање изјави под заклетва

  Нотарот е овластен да прими изјава под заклетва од странка.

 • picture

  Потврдување на фактите и изјавите

  Нотарот може да издаде потврда за постоење на нотарска исправа или заверка во своите уписници по барање на странка или суд.

 • picture

  Потврда за времето кога исправата е поднесена

  Времето кога исправата му е поднесена на нотарот или во негово присуство на друго лице, се потврдува на самата исправа со точно назначување на денот, месецот, годината, а ако странката бара и часот.

 • picture

  Потврда дека некој е жив

  Нотарот може да потврди дека некој е жив, ако неговиот идентитет го утврдил на начин определен со Законот за нотаријат.

 • picture

  Потврда за други факти од регистар

  Нотарот може да издаде потврда за постоењето или седиштето на некое правно лице, за промената на фирмата, за статусните измени или други полноважни факти ако тие произлегуваат од јавен регистар.

 • picture

  Потврдување на заклучоци на собранија и седници на други органи

  Ако нотарот е повикан да потврди заклучоци на собрание или на седница на некој друг орган на правно лице, во записникот ќе ги внесе денот и времето на седницата, се што се предложило и било изјавено, а по потреба и други факти, доколку тоа е важно за оценување на правилноста на постапката, а посебно заклучоците донесени на седницата.

 • picture

  Потврдување на факти

  По барање на заинтересирани лица, нотарот може да утврди и други факти, што се случиле во негово присуство, како што се: расправи за понуди, продажби, изјави на лица за факти и состојби за кои нотарот сам или со учество на стручни лица ги сознал.