Нотар Ана Брашнарска

За нотарската канцеларија

 

Нашиот сестран и сосема професионален пристап кон работа и извршењето на правните услуги ни овозможува да им нудиме на нашите клиенти соодветни правни услуги и покриеност на целокупната законската регулатива во Македонија.


Нотар Ана Брашнарска е со седиште во Скопје.

Нашиот правен тим нуди различни видови на правни услуги и решенија кои  ќе овозможат целосна правна сигурност за вас, вашиот интерес и вашиот капитал.

 


Заверка на преписи

 

Нотарот потврдува дека преписот на исправата е идентичен со изворната исправа.

Соопштување на изјави

 

Нотарот по барање на странката издава потврда за дадена опомена, отказ, понуда и за други изјави...

Примање изјави под заклетва

 

Нотарот е овластен да прими изјава под заклетва од странка.